SMFF - Svenska Naturreservat

Senast aktiva
Topplista

Regler


Allmänt om WFF och SMFF (2020-02-02, 2020-11-01 Rev 1.9)

Mottot för alla WFF-are är: "Let's Save The Green Planet Earth".
Syftet med tävlingen SMFF är att stimulera amatörradio, uppmuntra fysisk aktivitet och naturupplevelser.
Genom att etablera radioförbindelser med andra från nationalpark, naturreservat eller naturområde, erhåller motstationen ett nummer som är underlag för ansökan för olika diplom. I Sverige har tävlingen tidigare pågått under åren 2011 - 2015 i annan klubbs regi. Ute i Europa och övriga världen finns ett enormt stort intresse för den här typen av amatörradio. Många aktiverar sig bara för att det är roligt, utan något samlarintresse. Att sända från ett SMFF-område innebär oftast en s.k. pile-up, dvs man blir det jagade objektet - något som de flesta tycker om.
Det finns 9311 nationalparker/naturreservat/naturområden förtecknade i Sverige, samt 4 st antarktiska baser (Samtliga av dessa räknas in som kontaktbara platser när det gäller diplomet). Cirka 75% av arealen utgörs av naturreservat i fjällvärlden. Fjällhedar, fjällbjörkskogar och barrskogar dominerar dessa reservatsarealer. Den sammanlagda arealen naturreservat utgör 9% av landarealen och nationalparkerna 1,6% av landarealen. Tillsammans innebär det att 10,6% av landarealen är skyddad. Det kan jämföras med att 11,5% av jordens landyta är skyddad.

SMFF-diplomet
Ansvarig utgivare av diplomet är SK6EI, Skövde Amatörradioklubb (SARK). Klubben ansvarar för administration och utgivning av diplomet samt hemsida. Diplomet kan laddas hem och skrivas ut på egen lämplig skrivare, avgiftsfritt. Diplomet är då underskrivet med en elektronisk signatur.
Frågor samt förslag angående SMFF ställer du till webmaster(at)sk6ei.se.

Deltagare
Diplomet ges ut till radioamatörer efter att enligt reglerna uppfyllt det antal QSO med svenska nationalparker, naturreservat eller naturområden som är stipulerat.

Registrering och avgifter
Deltagare i SMFF registrerar sig (under "Logga in") på hemsidan smff.sk6ei.se där också alla QSO ska loggas.
Årsavgiften för tävlingen, i nuläget 80kr/år, är giltig ett år framåt oavsett när på året registrering sker. Det är även möjligt att lösa 3 år till priset 180kr. Efter registrering har du 30 dagar på dig att betala, därefter upphör möjligheten till loggning. Intjänad poäng påverkas inte.
Inbetalning sker till kontot det år tävling avses och avgiften betalas aldrig tillbaks
, se vidare information på registreringssidan eller under "Mina uppgifter" i loggboken.

Undantag för avgifter
Medlemmar i SARK samt medarrangörer betalar ingen avgift, samma sak gäller utländska stationer.

CQ SMFF - tävlingen
Tävlingen går under ett kalenderår 1/1 - 31/12 och är öppen för alla radioamatörer. Denna tävling är alltså årsbaserad och börjar om den 1/1 varje efterföljande år. Under "tävlingsåret" gäller det att samla ihop så många SMFF-poäng som möjligt.
Vinster
Vinnarna på samtliga listor/kategorier(ALLA, SSB, CW samt "körda områden"), alltså 9st deltager avgiftsfritt nästkommande år.
Ett pris i form av ett presentkort till värdet 500kr väljs ut bland aktiva deltagare. Med aktiv menas betalande deltagaren som minst måste ha kört ihop grunddiplomet på 44 poäng. Presentkort kan endast vinnas en gång och god bloggaktivitet med texter och fina bilder ger större chans till vinst. Det blir max ett pris per tävlande och i förekommande fall av "dubbel vinst" kommer näst stående på tur att få priset. Vinstplanen kan komma att ändras på årsbasis.

Loggning av QSO
Genomfört QSO loggas på SMFF hemsida inom 14 dagar och observera att samtliga QSO måste loggas under gällande kalenderår. Det betyder att QSO kört 31/12 MÅSTE loggas samma dag.
För godkänt QSO måste motstationens logg tidsmässigt matcha varandra med högst 45 minuter. Det går inte att radera bekräftade loggar. OBS! Skulle du av misstag ha sänt fel områdesnummer är det mycket viktigt att det meddelas på bloggen för att undvika misstankar om fusk.

Regler för diplomet
För att erhålla diplomet skall du genomföra tvåvägs kommunikation med nationalparker, naturreservat eller naturområden i Sverige (s.k. SMFF-område). Minst en av stationerna skall befinna sig i ett SMFF-område. Diplomen delas ut enligt följande:
Grunddiplom 44 körda poäng. Nästa diplom fås vid 500 körda poäng och därefter var 500:e poäng. För diplomet räknas QSO från 1/1 - 31/12.
SK6EI reserverar sig för framtida regeländringar, även under pågående aktivitetsprogram.

Anrop, aktivering av område och utväxling av trafik
Lämpligt är att använda det internationella sättet för att markera att man är i ett naturreservat eller nationalpark, 44 (Forty Four ~ Flora Fauna). Anropet när du befinner dig i ett SMFF-område = CQ 44(CQ Forty Four). I de digitala moderna kan det vara lämpligt att tala om vilket SMFF man är i. Exempelvis "CQ 44 DE SK6EI SMFF 0520". I QTC skall ingå SIGNAL + EV. SMFF-OMRÅDE för båda stationerna. RS(T) krävs ej för SMFF, men ska ingå i QSO. Om du befinner dig i ett SMFF-område så skall du ange beteckning.
Tänk på att det är många stationer som jagar den som befinner sig i SMFF-område, det kan därför vara lämpligt att anpassa längden på QSO efter detta.

Poängberäkning
För varje unik kontakt erhålles 1 poäng där minst en station befinner sig i ett SMFF. [STN1 + SMFF] i QSO med [STN2] = 1 poäng vardera. Observera att om en annan station aktiverar samma SMFF ger det poäng!
Dubbel poäng ges till portabel / mobil station som i sin tur kör en station i ett annat SMFF. [STN1 + SMFF] i QSO med [STN2 + SMFF] = 2 poäng vardera. Anledningen är för att uppmuntra aktivering av områden. Poäng ges på både CW och SSB samt på varje band! Mao, körs en station på t.ex. 40 och 80m så blir det dubbel poäng.

Områdesgränser
På kartan markeras oftast områdescentrum. Exakta gränser kan bl.a. fås hos Länsstyrelsen och Naturvårdsverket, se "Hjälpsidan".
Sändtagare, antenn och strömförsörjning (all utrustning) samt operatör skall befinna sig max 50 meter från aktuellt område. För att uppmuntra aktivering får dock flera områden köras samtidigt om det kan ske inom 50m gränsen, alltså 50m till respektive område. För områdesgränser gäller i första hand skyltning på plats, i andra hand Naturvårdsverkets kartor, Länsstyrelsens kartor och Natura 2000. Länkar till dessa verktyg hittas under "Hjälp" på hemsidan. Godkänd plats ligger inom en gräns av 50m från området. Operatör samt utrusning ska befinna sig inom gränsen. Open Street Maps och Google Maps som finns på hemsidan är inte kompletta utan ger mest vägledning.
Är man bosatt, har sommarstuga eller liknande vid ett reservat och använder stationär utrustning ska områdes-ID INTE uppges och då ges endast en poäng.
Dokumentera därför gärna alla dina aktiveringar med digitalkamera, mobilkamera, etc.
Undantag
SMFF-HQ, SK6EI är undantagen från regeln bofast/stationär utrustning.

Aktivitetsfrekvenser
Anropsfrekvenser (kHz)
7084 / 7024
3740 / 3544

Frekvenser som i första hand används i samband med WWFF. Huvudfrekvens = 14244 kHz (Forty Four ~ Flora Fauna)
Övriga frekvenser: 1940, 3744, 5360, 7144, 14244, 18144, 21244, 24944, 28444, 50144 kHz
1924, 3544, 5360, 7024, 10124, 14044, 18084, 21044, 24894, 28044, 50044 kHz

Frekvenserna skall endast ses som en rekommendation och är självklart inte exklusiva för WWFF.
QSO via repeater eller fjärrsändare godkänns ej för station i område.

Aktivitetsblogg
I aktivitetsbloggen skall enbart uppgifter om aktivering samt rapporter från aktivering skrivas, uppgifter om saknade, bekräftade QSO'n får tas upp direkt med aktuell radioamatör via dennes e-post eller annat sätt.

Bilder till de olika diplomen efterlyses. Bilderna kan gärna vara från aktiveringar inom naturreservat eller nationalpark. Storleken bör vara ungefär 2400 x 2000 pixels. Vi förutsätts att få disponera insända bilder förbehållningslöst. Fotografens Signal och namn kommer att finnas med under bilden. Bilderna sänds till smff(at)sk6ei.se

Support
Vid loginproblem / lösenåterställning mailas supporten. Vi ändrar inte på loggar och uteblivna bekräftelser. Förslag på nya funktioner tas tacksamt emot till smff(at)sk6ei.se

Styrgrupp
Aktiviteten leds av en SM6TOB, Bengt med stöd från styrelsen i SARK.
Områdesdatabasen underhålls av SM7FSK, Peter.

Regeländringar
Tävlingsledningen kan behöva ändra reglerna vilket i så fall meddelas på Bloggen.

Regelbrott
Som värdegrund gäller Sändaramatörernas Hederskodex länk till PDF-dokument (se nedan) och sunt förnuft. Att t.ex. medvetet uppge annan sändningsplats än den som rapporteras är helt oacceptabelt. Nolltolerans gäller nedsättande kommentarer i skrift och sändning mot andra deltagare. Det är alla deltagares ansvar att själva kontakta den eller de som man anser agerar felaktigt. Endast i undantagsfall går tävlingsledningen in och stänger av deltagare.

En sändaramatör ska

- främja god trafikkultur och aldrig använda radio, internet eller annat för att förstöra nöjet för andra.

- använda sådant språk att ett barn kan lyssna.

- visa vänlighet, medkänsla och hjälpsamhet på banden och i övriga kontakter med andra.

- vara lojal mot nationella och internationella bestämmelser och överenskommelser.

- efter bästa förmåga följa den tekniska utvecklingen, ha en effektiv radiostation

  samt använda den med gott omdöme.

- vara beredd att med sin radiostation ställa sig till samhällets förfogande.


Links: WWFF  SMSS  SM290  SSA